ፈትኑ እየ ዝብለኩም

ዓወት መንግስታኣብ ሆላንድ ንነዊሕ እዋን ኣብ መዝገበይ ዓቂበያ ዝነበርኩ ጽሕፍቲ እያ። ንመዘከርታ ኩሎም ተማሃሮ ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ብፍላይ ድማ ንሑሴን ስዒድ ትኹነለይ። ደርባን ኣጋይሻ ክትቅበል …

ብ”ኻልእ ሓርነት የለን” እትብል ደርፊ ተሓታቲ ቖርጫጭዶ ዋላ ሄኖክ ታደሰ? (ደራፊዶ ‘ገጣሚ’?)

  ዋላኳ ርእይ ኣቢልካ ወይ ስምዕ ኣቢልካ ትኽዕባ ግጥሚ እንተኾነት፡ ብወገነይ ስቕ ክብል ኣይከኣልኩን። ካልእ ሓርነት የለን እትብል ግጥሚ ወይ ደርፊ ኣበይ ኰንካ ኢኻ’ሞ ትብላ …

ግጥምታትካ ንምንታይ እዮም ዝጽውዑ? ግጥምታት ቦብ ማርሊ የቕንኡኻዶ?

“ሰባት ብኣተሓሳስባ ኣብ ክልተ ወገን ኣብ ዝምቀልሉ፡ ግድን ምስ ሓደ ኩን ይብሉኻ። ምስ ክልቲኦም እንተዘይኴንካ ድማ፡ ኣብ ጌጋ ሸነኽ ከም ዘለኻ ይገልጹልካ። ግን’ኮ ብርግጽ ሓደኦም …

ደርዘን ሕቶ ንገጠምቲ፡ ፋኑስ ፋኑስ

ዛራ-ገጠምቲ፣ ሰላም ሓው ፋኑስ፡ ዕላማ‘ዛ መደብና ተረዲእካ ንዕድመና ብኣውንታ ብምቅባልካ፡ ብስም ኣዳለውቲ‘ዛ መደብን ኣባላት ዛራ-ገጠምቲን ምስጋናና ተቐበል። ብምቅጻል፡ ድሕረ ባይታኻ ምስ ስነ-ጥበብን ስነ-ቋንቋን ብዝተታሓሐዘ ኣውግዓና፧ …

እንጣጢዕ

ድሕሪ ዓጺድ ካብቲ ዘኽረመካ ሓመድ ካብ ንዳእቲ ናብ ቅሚጦ ዓውዲ ቀውዒ ከየልገስካ ብሽንቋጦ ናብ ቤት ከተምርሕ፡ ተተሻቚጥካ ከተዕርፍ ኣብ ድኾን ኣብ ኩዶ ገፈጥ መፈጥ ዓላኻ …

ሰለስተ ወሓዝቲ

ሊዮ ቶልስቶይ • ኣብ ደቡባዊ ኣሜሪካ በቶም ቀዳሞት ዓሌታት ዝዝንቶ ኣፋዊ ዛንታ እግዚኣብሄር ሰብ ፈጢሩ። ኣብቲ እዋን ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ንምንባር ስራሕ፡ መዕቆቢ፡ ክዳንን …

ተባዕ ፍርሒ

ይውሕዝ ኣሎ ንብዓት ካብ ኩሉ ኩርናዓት፡ ፍጡር ይጽውዕ ኣሎ ንፍትሒ ዓይበቱ ቀዲዱ፡ ይልምን ብጥፍሒ። ይጋዋሕ ኣሎ ኣውያት – ካብ ክልተ ልብታት ኣዴታት ክእውያ፡ ይዕልሉ ኣቦታት …

ኣልዓለኪ፥ ኣንበረኪ

ብወቕቲ ዘይእዘዝ ክራማት ንዝሓየረኪ ሰንሰለት ጸገማት ነቲ ክተጽሕዪ፥ ነቲ ክትብጥሲ እዝን’ትን ከይበልኪ ‘ተኸሳሲ’፥ ምስጢሩ ባዕልኺ ትፈልጢዮ ንህይወት ተዀርሚኺ እናሳገምኪዮ፥ ካልእ መጸ ተወሳኺ እናጸንቀቐ ተስፋኺ ‘ናዘመረ …

ግጥሚ ከም መድሃኒት

ኣማኑኤል በርሀ ለይቲ ምድሪ’የ ብቓንዛ ተሲአ። ድሕሪ ቑሩብ ደቓይቕ ዓቕለይ ምስ ወዳእኩ፡ ሓንቲ ቅድሚ 15 ዓመታት፡ ቈናጭለ ዝሸምደድኩዋ ግጥሚ ዓው ኢለ ከንብባ ጀሚረ – ገጣሚኣ’ውን …

ተስፊት ኣብርሃም

ክሊፕ፥ ዘይእድብቲ

ግጥሚ፥ ሃብቶም ተወልደ

ዜማ፥ ናሆም ዮውሃንስ

ድምጻዊ፥ ናሆም ዮውሃንስ

ዳይረክተር፥ ሃብቶም ተወልደ

ኣርትዖ፥ ቢንያም የማነ

ኣልባሳት፥ ኣማን ተኽለኣብን HT fashion

መረጻ ቦታ፥ የለን

ኣፍራዪ፥ ኤላ ሪከርድስ

 

መንቀሊ እዚ ጽሑፍ፥ ገጥሚ ሃብቶም ወልደዮውሃንስ ኣብ ትርኢታዊ ዕላላት “ዘይእድብቲ” ዘለዎ ተመስጦ ድሕሪ ምቕራብ፥ ነቲ ጽሑፉን ነታ ትርኢታዊት ዕላላትን ደጋጊመ ድሕሪ ምርኣይ ፈለልየ ክሪኦ ፈቲነ ኣለኹ።

ትርኢታዊ ዕላላት “ዘይእድብቲ” ዘይከምቲ ኣብ ኩርናዕ ሕደማዊ ግጥሚ ዘልዓሎ ዛዕባ፥ ኣብ ትርኢታዊ ዕላላት ዝተሰርሐ ወይ ዝተዓየ ትርኢት ፈጠራዊ ስራሕ ኣሎ ክብል ኣይደፍርን። ዝብላዕ የብላን ከስምዕ ግን የብሉን። ንሓያልን ድኹምን ጎድንታት እዛ ክሊፕ ክርኢ ክፍትን እየ።

ዛንታ፥

ኣብዛ ክሊፕ ልሉይን ወሓዙ ዝሓለወ ኣዘናትዋ ዛንታን ኣሎ ክትብል ዘድፍር ኣይኮነን። ዋላ’ኳ ሃሳስ ግምት ብምውሳድ፥ ነታ ብፍቕሪ ኣእሚኑ ካብ ወላዲታ ብምፍላይ፥ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ፈልዮም ናብራ እንተፈተኑ፥ እቲ ፈተነ ናብራ ግን፥ በቲ ተጻይ ጠባይ (ማለት ዓርካ) ናብ ካልእ ሃብታም ጓል ብምዝዛው፥ ፍቅርቱን መብጽዕኡን ብምጥንጣን፥ ኣብ ልዕሊኣ እውን ስንብራት ብምግድስፍ፥ (ዘእምን ስንብራት ደኣ ኣይኮነን እምበር) ንዓኣ ናብ ዘይተደልየ ባህርያት ብምሽማም፥ ንዘውረዶ ሕማቕ ተግባርን ስንብራትን ክንስሓሉ እዩ ዝፍትን።

እሞ እዚ ዛንታ፥ ኣብ ትርኢታዊ ዕላላት ከመይ ተኸናዊኑ? ውህደቱን ኣከናውንኡን ከ ከመይ ነበረ? ተኣማንን ተጨባጥንዶ ኔሩ።

 

ኣልባሳት

ተዋሳእቲ፥ ደረጃ መንብሮኦም፥ ንስርሖምን ሞያኦምን ከምኡ እውን ንኹነተ ኣእምሮኦም ዝገልጽ መሳርሒ ኮይኑ ምስ ዛንታ ተደሚሩ ንግዜን ቦታን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ኣብዛ ትርኢታዊ ዕላላት ዘሎ ኣልባሳት ከይተጋነነ ዕዉት ኔሩ ክበሃል ይከኣል። ንኣብነት ንኣድያም ስብሃቱ ዝተመርጸ ኣልባሳት ካብቲ ቀዳማይ ትርኢት ክሳብ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ምስ ኩነተ ኣእምሮኣ ዝኸደ ኔሩ።

ምከና

ኣብዛ ክሊፕ ዘሎ መረጻ ቦታ ብልክዕ ዝተረኽበን ዝተመርጸን ኣይኮነን። ኩሉ ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ገለ ቦታታት ከማን ኣገዳስነት ዘይብሉ እዩ። ንኣብነት እቲ ፋንታዝያ ኣብ ንእሽቶ መርከብ ዝነበረ ምስታ ዳሕረወይቲ ዘስዳዕቶ ሄዋን እቲ ዝነበረ ፈንጠዝያ ዕላላት ዘይጽላእ እኳ እንተኾነ ብሃንደበት ዝተሓስበ ምንባሩስ ርዱእ ጌርዎ እዩ። ምኽንያቱ ተኸታታሊ ፍጻሜኣዊ ንጻረ ዛንታ ስለ ዘይነበሮ፥ ብኸመይ ናብታ መርከብ ኣትዮም ዝተርኣየ ብዘይ ምንባሩ።

ሜክኣፕ

ኣብዚ መዳይዚ ሜክኣፕ ተዋስኣቲ ጽቡቕ ኔሩ ክትብል ዘድፍር ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ኣድያም ዝተገብረ ሜክኣፕ ምስ ኩነተ ኣእምሮኣ ዝኸይድ ኣይኮነን። ናብ ፍጹም ጓሂ ክዓርግ ዝነበሮ ጽላለ፥ ናብ ዘየድሊ ኣይሆይሆይታ፥ ኣይሓዘነይታ ብምርኣይ እቲ ዝተገብረ ሜክኣብ ምኽንያታዊ ክትብሎ የጸግም።

ንብረት

እቲ ቀረብ ንብረት ኣእማንን ምኽንያታውን ኮይኑ እኳ ንተተረኽበ፥ ዝተቀመጠ ንብረት ዝተደርበየ ኣቕሓ ኣብቲ ዝተደርበዮ ኣብ ክንዲ ዝጸንሕ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ይርአ። ንኣብነት ኣብ 03፡23 ናሆም ሰኺሩ ዝመጸሉ፥ እግሩ ክትሓጽቦ ኢላ ንዝቀረበቶ መሕጸቢ ጎማ ናሆም ንነብሳን ንዓኣን ድሕሪ ምድርባይ፥ ኣብ 03:37 ኣብ ቦታኣ ተመሊሳ ትርአ። ኣድያም ከኣ እግሩ ሒዛ ትልምኖ። ኣብዛ ውሽጢ ትርኢተ ፍጻመ፥ 03፡38 ተገላቢቱ መሊሱ እርአ።

ሲነማቶግራፊ

ንጻረ ስእሊ፥ ኣብዛ ክሊፕ ዘሎ ሕብሩን ደረጅኡን ከም ዓዱ ዝተሓለወ እዩ። ፍሉይ ፈጠራ ኣርእዩ ክበሃል ግን ኣይከኣልን። ዝወሰዶም ቅላዓት ግን ድሓን እዮም። ዋላ እኳ ብዙሕ ክገብሮ ዝግብኦ ዘይገበሮ እንተሎ። ብተዛማዲ ግን ዝዓበየ ስራሕን ዕማምን ኣተግቢሩ ክንብል ንኽእል። እዚ ክብል እንከለኹ፥ ኣብ ገለ ገለ ሃጓፋት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣድያም ናብ ፍጹም ጽላለ ምስ ኣተወት ነቲ ትሰትየሉ ዝነበት ባር ወይ ክለብ ነቲ ከባቢኣ ብምርኣይ ንኽወርዳ ዝኽእል ሓደጋ ክእምት ምተገበአ። ብድሕሪኡ እውን ካብቲ ትሰትየሉ ዝነበረት ምስ ወጸት እቲ ከባቢ ዝነበረትሉ ብጀነራል ሾት ብምልኣት ዘርኢ እዩ ነይሩ ዘብል ኣይነበረን።

ብርሃን ሕብሪ

ኣብ ዝበዝሕ ትርኢታት ናይዛ ፊልም ዓቐን ብርሃንን ሚዛን ሕብሩን ዝተሓለወ ስእልታት ቀሪቡ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ገለ ከኣ ብጽሓይ ዝነደደ ስእለ ግን ኣይተስኣናን። ንኣብነት፥ ኣድያም ዓሳ እናቐለወት ዘሎ ትርኢት ምምልካት ይከኣል።

ኣርትዖት

ኣብ ኣተኣታትዋን ኣቆራርጻን ስእሊ ዘርኣዮ ስራሕ ዝነኣድ እኳ እንተኮነ፥ ኣብ ዝተቆርጸ ስእሊ ብፍለይ ከማን ናይ ደራፋይ ቅላዓት ከኸልጥፍን ከዝሕልን ብምሕሳብ ንዝመጠጦ ስእሊ ነቲ ዕቱብን ቃዛኒ ዜማ ግን ከፍርሶን ከዕንዎን ክኢሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ 05:25 ክሳብ 05:36 ዘሎ ምርኣይ ይከኣል።

ካልእ ኣብ ስእሊ ምልግጋብ ኣብ 00፥23 ዘሎ ናይ ገዛውቲ ምውህሃድ ናይ በበይኑ ስእልታት ውሂዱ እኳ እንተሎ ግን ብሰንኪ ንእሽቶ ነገር ወጅቢሩ እርአ።

ኣብ ኣሰራርዓ ንዝተራእዩ ጸገማት ናይ ኣርታዒ፥ ኣብ 03፥37 ዘላ ትርኢት ኣቃውማ ተዋሳእትን ንብረትን፥ ቀጺላ ኣብዛ ህሞት 03፡38 ንብረት ተገላቢጡ ይርአ።

ኣብ 01፡49 ዘሎ ትርኢት ኣርያም ኮፍ ኢላ ኣብ ዓራት፡ ንዝተወስደ ቅላዕ ስእሊ ናይ ቀትሪ እቲ ምድሪ ቤት ናይቲ ገዛ ዝርአ፥ ኣብቲ ኣብ 03፡23 ዝርአ፥ ናይ ዝተፈጸመ ዝፈሰሰ ማይ ምኳኑ ኣብዚ ጠቂሰዮ ዘለኩ ግዜ ምስ በጻሕካ ይርድኣካ። እዚ ከኣ ድኽመት ኤዲተር እዩ። ነቲ ዛንታ ብዝግባእ ስለ ዘየለለዮ እውን ክኸውን እኽእል እዩ።

ዳይረክተር/ኣላዪ

ተራን ስራሕን ዳይረክተር ኔሩ ክበሃል፥ ኣይከኣልን። ዘላዕሎ ዛዕባ ኣይነበረን። እቲ ዝተጀመረ ዛንታ እውን ኣብ ክውንነት ዘየእምን ኣብ ርእሲ ምኳኑ፥ ነቲ ግርጭት ብዘይ ርዱእ ምኽንያት ገንፍግሎን ከዝሕሎን ይኽኣል እምበር ምኽንያታዊ እዩ ክበሃል ግን ኣይከኣልን።

ጸገማት ዳይረክተር ቀንዲ ጎሊሑ ዝተርኣየ፥ ነቲ ትርኢታዊ ዕላላት በቲ ሕደማ ግጥሚ ክወስዶ ስለ ዝፈተነ እዩ። በዚ ከኣ ትርጉም ዘለዎ ዛንታን ትርኢትን ክፈጥር ኣይከኣለን። ናይ ቅዳሕ ቅዳሕ ኮይኑ ጥራይ እዩ ተርኣዩ።

ኣብ መወድኣታ እዛ ትርኢታዊት ዕላላት “ዘይእድብቲ” ምስቲ ኩሉ ድኽመታታ ርኢካ ግን ትምኖ ኣይኮነትን። ካብተን ዘለዋ ናይዚ ቅንያት ክሊፓት እውን ትሓምቕ ስለ ዘይኮነት ንርኣያ። ነናትና ጦብላሕታን ርድኢትን ክትፈጥረልና ትጅእል እያ።

መዋዕልቲ መዝገብ

እተስተብህልሉ ኩርናዓት ጠመተ ትዕዝብቲ መሲጡ ፡ ርእሰይ ምስ ገበተ ! ዓቕሚ ነብሰይ ተወኪፈ ክጥቀም ከይተረድኣኒ ጀሚረ ጠንቀምቀም። ጠንቀምቀም ናይ ሓሳብ ሻርነት ኣኽሲብካ ምኽሳብ፡ ንሓባራዊ ዓወት። …

ውህሉል ትዕዝብተይን ኣስተንትኖይን ኣብ ብFkrey Yeman ዝቕረበ ንከይዲ ስነ ግጥሚ ትግርኛ ኤርትራ ዝምልከት ጽሑፍ።

Tsegay Mehari (Temereo) ገሊኡ ዛንታ ምስ ኣምበብካዮ ካልእ ዛንታ የጽሕፈካ፡ገሊኡ መጻሕፍቲ ምስ ኣምበብካ ካልኦት መጻሕፍቲ ንከተንብብ ይድርኸካ፡ ከምዚ fkrey ጽሒፍካዮ ዘለኻ ዝርዝራዊ ኣስተንቶኖኻ ዝሰነቐ ዓንቀጽ …

ፈሪሐልኪ

ንደቡብ ‘ተበልኪ ሓምላይ ምድሪ ኣብ ማእከል ደመና ንወርሒ ትመስሊ እንተርሓቕኪ ሰሜን ኣዝሒታዊ ሕብሪ ግርማ ትኾንዮ ንጣር ንጣር ቡቕሊ ንምብራቕ ‘ተበልኪ ናብቲ ስግር ባሕሪ ኣብ ማእከል …

ኣይትኺዲ!!

ኣንቲ ዘይትምኖ ከም’ዛ ዕራብ ጸሓይ ኣንቲ ዘይትጽገብ ጥዕምቲ ደሃይ በልና ‘ባ ምንባር ተላመዱ የማነ ጸጋም ጠምቱ ኣይትተዓነዱ። ምንባር የፍርሕ’ዩ ከም’ዛ ጸላም ትብዓት ይሓትት ሕልናኻ ዘይምጥላም …

ዘይትፈልጦ ኣይፍለጥካ

ትንፋስ ኣልቦ ህያውያን ኩልንትናዊ ዓይነታውያን መስፈር ኣልቦ ዝቁጽሮም ሰብ ግርማ ሰብ ክዳን ፡ ብባዕሎም ዝትረኽ ፡ሰብ ዝና -ምሁራን! ውቁብ ኣሳእሎም ሓድሕድ መወዳደሲ ውልቃዊ ኣጀንደኦም መበራበሪ-መደቀሲ …

ገምጋማዊ ጽሑፍ ንግጥሚ “ተዝካር” ገጣሚ፡ ቦኽረ ገብረየሱስ

ፍቕረይ የማን ድራማዊ ትረኻ ተኸቲሎም ዝህነጹ ግጥምታት ዝፈጥርዎ ስእለ-ኣእምሮን ተምሳጥን ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎ ዝብል እምንቶ ኣለኒ። ብዙሓት ካብቶም ኣብ ሜዳ (ሰውራ ኤርትራ) ፈርዮም፡ ብሙዚቃ ተሰንዮም …

ምስ ህያው ገጸ ባህርያት 3

ብርሃነ ገብረሂወት “ኣቱም ሰባት፡ ምስትንታን ይዅን ምጭቕጫቕ መፍትሒ ጉዳያትና ክዀኑ ኣይክእሉን እዮም።” ርግኦ ነቲ ስቕታ ሰበሮ። “ድንቁርና ይጻወተልና ኣሎ። ዕርቃን ኣተሓሳስባና ከይተፈወሰ ኣይክንጥዕን ኢና። ኣረእእያና …

ትሕቲ ጸሓይ!

ልዕሊ ጸሓይ ሰማይ ፡ ሰብ ኣብ ዘየለሉ እንትርፎ ዝነበረ ፡ እንታይ ሓድሽ ከይህሉ ሓንሳእ ዝተፈጥረን ፡ ዝኰነን እንደኣሉ፡፡ ብብሉይ ዘይነብር ፡ ሰብ ኣብ ምድሪ እንከሎ …

  ሕጂ ኣብራር ካብ ምጅማር ምቕጻል እንድዩ ዝብርትዕ፡ ክሳብ ሕጂ ነቲ ጉዕዞ ትጓዓዞ ኣሎኻ፡ ኣነ ከምቲ ዝርዳኒ፡ ቀንዲ ሓይሊ ናትካ ኣብ ምህዞ’ዩ፡ ማለትሲ ብናትካ መገዲ፡ …

ዝ’ዛህርናስ?!

መንደቕ ዝገሃጸ ገጹ ዝመለሰ ምርቅፍ! ህፍፍ! ቶባ ዘለ ኩቦ ዝደርበየ እናመሰሎ ዝሃለሎ ዝሃለሎ ካባ ታኒካ ባሕሪ ፎኺሱ ዝተጾሮ! ሻቡ የማነ ጸጋሙ ምስ መዓርግቱ እናተጠማመቱ ብመን …

የማነ ባርያን ኣብርሃም ኣፍወርቂን፡ ተወዳደርቲ ዶ ተመላላእቲ?

  AMAN  TEKESTE  W.   ብጽሓፍቲ ብዙሕ እዋን ምስ ተገረምኩን ተራገምኩን እየ። ዘገርመኒ ነገሮም፡ ነቲ ዝኣልምዎ ዛንታ፣ ዝወሳስብዎ ታሪኽ፣ ዝፈጥርዎ ረቂቕ ጽባቐ ወይ መንፈስ ኣርት …