ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስቲፋኖስ ገብረሚካኤል 1ይ ምዕራይ 2ይ ክፋል “ኣስመራ’ኮ መዘና የብላን፡ ሓደ ነገር ጽቡቕ ምዃኑ ዝርድኣካ ግን ካብኡ ምስ ተፈለኻ እዩ። ብክሊማኣ፡ ብጽሬት ጐደናታታ፡ ቅዲ ጽርግያታትታ፡ …

ኵሉ ካብ ግዜኻ’ዩ

ቦኽረ ገብረየሱስ ቢራ ደስ እንክብለኒ እግረይ ዝሰብረሉ ባር’ዩ። ምስ ኣእዕሩኸይ ይዅን በይነይ፣ ዝለመድኩዎ ገዛ። ኣሳሰይትን ሰብ ገዛን ንማንም ተጠቃሚ ምቹኣትን ምቕሉላትን’ዮም። ሰኺሩ ዝስዕስዕን ዝስሕቕን’ምበር ዝበኣስ …

ሮዛን ሰሌን

ደራሲ እስቲፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ) ምዕራፍ 1 1ይ ክፋል ንፍቑራት መን ሕጊ ክሕግገሎም ይኽእል? ከመይሲ ልዕሊ ኵሉ ሕጊ ብሉጽ ሕጊ ፍቕሪ’ዩ። ምስላ ላቲን እቲ ወቕቲ ክራማት …

መጽሓፍ ሮዛን ሰሌን

  ወትሩ ረቡዕን ሰንበትን ኣብ ሰኪዔት ሓበሬታ ዛራ ጥበባት ሮዛን ሰሌን እትብል መጽሓፍ ብደራሲ እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል ኣብ ማእሰርቲ ማእከላይ መርመራ ገበን ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ …

ዝተመሳቐለ ቃላት

ሓበሬታ እዚ ተጻዒኑ ዘሎ ፋይል ናይ ፒዲ ኤፍ ፋይል ስለዝኾነ ዝተመሳቐለ ቃላት ንምስራሕ ኣብቲ ብቀይሕ ሕብሪ ዝተመሳቐለ ቃላት ዝብል ጽሑፍ ጠውቑ። ዝተመሳቐለ ቃላት ቁ ሓደ …

ንብስራት

ዝተመሳቐለ ቃላት ምስራሕ ኣብ ምምዕባል ቋንቋን ምዝንጋዕን ዘለዎ ተራ ዕዙዝ ምዃኑ ብምግንዛብ ብኣቶ እስቲፋኖስ ገብረሚካኤል ዝቐርብ ናይ ዝተመሳቐለ ቃላት ግድላት ካብ ዝመጽእ ቀዳም 16 ነሓሰ …

ኣቤት ክትዕሸዉ! ኢለዮም

ከም ፈላስፋ ተዃዕኒነ፣ ከም ገጣሚ ተኣማሚነ፣ ንዝጀመርኩዎ ዘረባ ሂበዮ ግርማ ሃበባ። ኣቤት ክትዕሽዉ! ኢለዮም ኣጋውላ ሓሳቦም ንዝተጣመመ፣ መርገጽ መትከሎም ንዝተታመመ፣ ራኢ ተበግሶኦም ንዝጸለመ ሓይሊ መንፈሶም …

ናብ ዓርከተይ

ደብዳቤኻ ኣንቢበዮ ካብ ስግር ባሕሪ ዝሰደድካዮ በል ሕዝ ካብቲ ኩሉ ንሓንቲ ክምልስ፤ ሕቶኻ “ከመይ ኣለዉ ስድራ᎒” ደብሪ ነቕኒቕካ ግዝፊ እምባሶይራ ስድራዶ ኢልካ᎒! እቶም ክልግሱ ኢዶም …

“ነዊሕ ምዕራፍ”

 “ሰሪ ቀንጠብጠበይ ዘይግንጸል ገንጺለ በራሕ፣ ኳዕናን ወዲ፣ ጭሕሚ ፈይ ዘበለ፤ ነቢበ……ነቢበ ኣይ ክውድኦ ጠል-ጠል ዘብል ዛንታ፣ ጸሊአ ከይጸልኦ፤ … “ኣብ ስራሐይ፣ ሓላፊየይ ንሱ ንሓሳበይ ወናኒኡ …

መርድእ ብሜላ

እስቲፋኖስ ገብረሚካኤል (ሃንችባክ ) ድሕረባይታ፡ ወኪል ትካል ሩባቲኖ ጁሰፐ ሳፔቶ፡ “ንመንግስትና ናይ ንግድ ነቝጣ ክትከውን” ብዝብዝል ምስምስኣብ ዓሰብ ንእሽቶ መሬት ዓደገ። ብዙሕ ከይደንጐዩ ወተሃደራት መንግስቲ …

በረራ ኣብ ጸልማት

ደራሲ፡ ሲሞን ኮሊንግስ ተርጓሚ፡ ኣማረ ወልደስላሰ ናይ በረራ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ተራእየ፡: ኣብ ምስፋር ዝርከቡ ሒደት ገያሾ ኣቝሑቶም ክጥርንፉ ሸበድበድ ኣብዝሑ፡: ኣብ ጐነይ …

ገንዘብን ጸገማቱን

ኣማኑኤል ሳህለ ኣስታት 20 ዓመታት ይገብር፡ ሓደ ኣብ ሓላፍነት ቦታ ተቐሚጡ ኣብ መንግስታዊ ቤት-ጽሕፈት ዚሰርሕ ዝነበረ ብጻየይ (ጓድ እልፉ) ካብቲ ናይቲ ህንጻ ዋርድያ ንሽጋራ ዚኸውን …

ኣነን ሓወይን

ነዊሕ ይገብር ኣነን ሓወይን ዘይንፈላሊ ከለና ክረምትን ሓጋይን ትንፍትት ኢልና እናተጻወትና ያላኻ ዕንጸይቲ ከነምጽእ ወፊርና በረኻ ሓላዊ ዕንጸይቲ ከይርእየና ደሓር’ውን ከይመስየና እናፈራሕና ጉያ ወሲኽናሉ ሓወይ …

ብዛዕባ ብርዐይን ልሳነይን

 ደሳለ በረኸ፡ ሳባ ኪዳነ፡ መኮንን ተስፋይ፣ ሰላም። ፈለማ፡ ካብ’ቲ ዘይተኣርነበ ሃተፍተፈይ (ዕላል ምስ ስነጠበበኛታት) ቍምነገር ጸሚቝኩም ብምቕራብኩም ምስጋናይ ዳርጋ ወሰን የብሉን። ብርዒ ዓደቦኹም የጣጥዓያ። እቲ …

ደጉዓ ህልው

 እንታይ`ዩ እዚ ሰብ መዋቲ ዝፍጠር  ሓደው ከይተወልደ ምስ ግኡዝ ዘይጽንበር  ሓደው ስለ ግብሩ ኣብ ክልተ ዘይምቀል  ምንባርዶ ዘይምንባር ብርትዒ ዘይምለስ  ፍትሒ ዘየውጽእ እዚ መግዛእቲ ትንፋስ። …

ዳኒኤል ሰመረ፡ ሃብታም ተመኩሮ ህይወትን ሓይሊ-ንባብን ዝፈጠሮ ደራሲ!

ብደሳለ በረኸትን ሳባ ኪዳነን ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ፡ ሓጺር፡ ምስ ደራሲ ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ ዘላሊ ጽሑፍ ኣቕሪብና ነይርና። ንሎሚ ድማ እንሆ፡ ካብቲ ነዊሕ ዕላል …

ውዕለት

  እና’ነጻጸረት  ምስ ደቂ ጐረቤት  ወላህላህ ክብለላ… ዘህጥር ዘዕብር ብልዒ እናመሰላ፣  ነቲ ትስንክቶ  እናተመነየት ኣብ ነብሰይ ክትርእዮ  ተታሓዛዝሎ ጐጎ ኣብ ልዕሊ ጐጎ።  ኣብ’ቲ መኣዲ ከኣ ረሲዓ …

ፈቲሐዶ ክምርዓወኪ?

 በኳር ብምንባርኪ  ብዙሕ ፈሪሀልኪ  ግን…. ዘይከምዝፈራህክዎ …ከምዝተመነኽዎ…  ኮኾብኪ ተራእዩ  ቀደድ ኢሉ ወለል  ሰጊደ ኣብ ብርሃንኪ  ኮይነ ሰብኣ-ሰገል  ዕላልን ዕልልታን  ድርሳን ኩዳን ስብራን  መሬት ኣሕመድሚዱ  ብላዕሊ …

ቃላትን ሓሳባትን

ቃላት መህነጺ ሓሳባት ደኣ’ምበር ንባዕሎም ሓሳባት ኣይኮኑን። ሓሳብ ድሮ ኣብ ውሽጢ ዝተሃንጸ’ዩ – ውዱእ ዲዛይን ኣለዎ። ነቲ ዲዛይን ኣብ ተግባር እንታይ ከምዝመስል ንኸተንጸባርቖ ድማ ቃላት …

ደብዳበ ፍትዊ

ድርሰት፣ በየነ ሰመረ ናብ ዝፈትወኪ ዮዲት መዓረይ፡ ምፍልላይና፡ ደጊምሲ ክልተ ዓመት ክኸውን መዓልታት ጥራይ’ዩ ተሪፍዎ – ካብታ ዝተፈላለናላ ዕለት ኣትሒዘ ግና ልበይን ሃመይን ምሳኺን ምስቶም …

ጸጸር ምውሕሓጥ !!

ኣነን ዓርከይን ናይ እምነት ጸጸር ውሒጥና ሰላማዊት ዓዲ ንምህናጽ ከምዘይተሰማማዕና ንሱ ግና ንኸብዱ ብቑራስ ተሰኒፉ:: ነዛ ነፍሰይን ነታ ብጸጸር ዝቖመት ዕርክነትናን ከም ቡቕቡቕ ዓውዲ ንንፋስ …

ባህላዊ ፍትሒ ኣብ ሕዝቢ ከበሳ ኤርትራ 5ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

 ብሓው ሰለሙን ገብረክርስቶስ ስርዓት እንዳ ፈግራይ (ኣከለጉዛይ) ስርዓት እንዳ ፈግራይ ኣብ እንዳ ፈግራይ ዝተባህለ ብጥንቲ ተፈላጦ መነነን ዝዋቦን (ተቐማጦ እገላ ሓጺን) ዓበይቲ ዓዲ ሰለስተ ደቂ …

“ግጥሚ ቋንቋ ህጻን’ዩ”

ጥዕሙዝጊ ተስፋይ መቸም ተንተንቲ ዓውደ ግጥሚ፡ ግጥሚ እንከልዕሉ ህጻን’ውን ኣይርስዕዎን’ዮም።    “ግጥሚ ብቋንቋ ህጻን’ዩ ዝጸሓፍ” እትብል ዘረባ ድማ መውጽኢት ኣፎም’ያ። ህጻን ደኣ ዓረፍተ ነገር ከቕውም’ኳ ዘይከኣለ፡ …

ሰኣን ድንን

እቲ ሓያል ጐበዝ ናይ ዓንተራት ዓንተር ቀላጽሙ ሓጺን ሸዳውን ዘግርር ንኹሉ ዝመልኽ ብሕልኮ ብጉስጢ ድላዩ ዝፍጽም ከም ኣርሓ ሕዛእቲ ሎሚ ኣብቲ መገዲ ኩሉ ናብ እምኒ …

ግጥሚ ንምስትምቓር..

ግጥሚ ንምስትምቓር ዝሕግዙ ነጥብታት ግጥሚ ንምርድኡ ክሳብ ዝተወሰነ ደረጃ ብርትዕ ዝበለ ኢዩ። ዋላ ሓሳባት ብቐጥታ ይገለጽ ንዝበዝሐ ኣንባቢ ዝዕንቅጽዎ ነገራት ኣለው። ሒደት ካብ’ቲ ነጥብታት፡- • …

ግጥሚ ዝገጥመለይ

ጉዕዞ መሬት ኣኽቲመ! ምፍልላይ መንፈሰ-ስጋይ ምስተሰምዐ!… ንገለስ. . .ከንብዕየ! ሽዑ እቶም ገጠምቲ ገለ ይብሉ ይኾኑ ግዲ እንተግጥሚ ግን ብጊድኡ ቃል እዩ እዩ ከምዚ ኢሉ ክገጥም …

ደሓን ኩኑ

ሓጺር ዛንታ ዮሃንስ ኣብርሃም ኣጣምራ ጓና ኢና ደቂስና። እግሩ ናብ ገጸይ ኣቢሉ ስለዝመጸ ንጎድኒ ተገልበጥኩ። ኣብታ ክልተ ጸበብቲ ክፍልታት ዝነበርኣ ገዛ ኣስመራ ኣርባዕተ ዓራውቲ እኳ …

ሰራሕተኛ ጽሬት

  እቲ መረጼን… መስመስ ክብል መታን ናብ ቤተመንግስቲ ንኸእቱ ብርሃን ወግሐ-ጸብሐ ትጽመዲ ኣብ ዕዮ ሓንሳብ ዘይኰነውን ትደጋግምዮ። እቲ ጐሓፍ ዘይመስለኪ ጐሓፍ! ካብቲ መጋረጃ ካብቲ ጠረጴዛ …

ነቐፌታን ነቐፍትን

ኣማኑኤል በርሀ ኣብ ስነ-ጥበብ ነቐፌታ ማለት ንሓንቲ ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ገሊጽካን ተንቲንካን ኣብ ልዕሊ ዘለካ ኣሉታውን ኣወንታውን ርእይቶኻ ምግላጽ ማለት’ዩ። እዚ ድማ ንስነ-ጥበባዊ ስርሓት ንምብርታዕን ንተዓዛቢ …