ዝርዝር ኣስማት ገጠራት ኤርትራ (3)

AMAN TEKESTE W.

 

መንሳዕ ቤት ኣብርሀ፤ መራት፥ ገርበት፥ ገለብ፥ ጋድማይ፥ ዙን፥ ካሊቅ፥ መዛብጥ፥ ቤልታ።

 

መንሳዕ ቤት ሻሕቃን፤ ናላይ፥ በገሳ፥ ከዋበን፥ ቀራሕ፥ ማዕቡላ፥ ኣይባ፥ ገርገር፥ ምሕላብ፥ ቤላ፥ ኣረዋይ፥ ደብር።

 

ዓንሰባ ለመጨለ ታሕታይ፤ ሓዲሽ-ዓዲ፥ ዋስ ደንባ፥ ጉሽ፥ ጉሓፍ፥ ዓዲ-ባህታ፥ ከዱን ከሩቕ፥ ሃመረ-ሃማርብ፥ ዓዲ-ገርግሽ፥ ብርዐና፥ ፍርኩተ፥ ደምበ-ሃብተጽዮን፥ በኪሽምኖቕ፥ ደቂ-ዓንዱ።

 

ኤደን፤ ኤደን፥ ተረንኳ፥ ኢግዓር፥ ጉባራኪ፥ ጉባላገድረ፥ ዓዲ-ዳሪዕ፥ ሑጺት፥ ጋብጋቦ፥ ሽዕር-ሕድራይ፥ ህሮማይ፥ ወደንጨዓይ፥ መዳነክ፥ ሕመረት፥ ባልዋ፥ ሽዕብ-ሰለባ፥ ሮብቶ፥ ጀምበርቅ፥ ሓመዳይ፥ ኣትኮም፥ ጉራረቅ፥ ደብረሲና፥ ጠቐራ፥ ኢራ-ላዕላይ፥ ኢራ-ታሕታይ፥ ቀረጫ ዓዲ-ሕድሪት።

 

ሓሊብ መንተል፤ ሓሊብ-መንተል፥ ዓዘፋ፥ ሻውሽ፥ ሻርኪ፥ ሃምበል፥ ዓዲ-ጻድቕ፥ ሓሰን፥ ጎሎ፥ ሸካ፥ ደሮቕ፥ ድጊ፥ ሃገር፥ ቊንዕ፥ ሕመራይ፥ ደርቡሽ፥ ወሰንስሪኽ፥ ኣድሓ፥ ሙሻ-ዓይግ፥ ሙሻ-ሸባሕ፥ ፈርሓን፥ ሓንጎል፥ ደንጉርጅብ፥ ፍስሩኽ፥ ፍረዳርብ፥ ብስግዴራ፥ ሳንቃ፥ ኣጀርበብ፥ ኣድርባ፥ ሓልፍ፥ ደርኩኖቕ፥ ቤሎ፥ ጽሓፋ።
ማርያጸላም፤ ሮራ፥ ኢሮታ፥ በዓት፥ ሕሪም፥ የካርዕ፥ ኢራ፥ ቀጣኒት፥ ማቓ፥ ሃውሽ፥ ኣስማጥ፥ ቊሽ፥ ኣቕባ-ላዕል፥ ሽጋሊት፥ ኣኽዋር፥ ሓውጺ፥ መዳቕሕ፥ ወግሬት፥ ጃኒ፥ ሻካ፥ ሑናብ።

 

ማርያቀያሕ፤ ቀረጸት፥ ጋለባ፥ ርሀይ፥ ዳሪቀል፥ ሕምብር፥ ድብር፥ ኣብደት፥ ኣንረኩበት፥ መሳፍር፥ ትዋረብ፥ ጭልማ፥ መገዳ፥ ገርበት፥ ቀጢን፥ ምህር።

 

ሸርኢት፤ ሸርኢት፥ ርኩብ፥ ምዕር፥ ዓድ-እኩድ፥ ዴባ፥ ሳታ፥ ኣዳርከላ፥ ተታይ-ደምር፥ ሃራብሰዊት-ዓባይ፥ ሃራብሰዊት-ንእሽ፥ ኣታይ፥ ኢካክ።

 

 

ሽዕብገድገድ፤ ድገ፥ ድምነት-ድገ፥ ግዕንብ፥ ብሌስ፥ መገረተት፥ መጽሐ፥ ቴለስ፥ መንሸብ፥ ገድገድ

 

ወቒሮ፤ ወቂሮ፥ እምበረሚ፥ ዶጋሊ

 

ፎሮ፤ ፎሮ፥ ዙላ፥ ዊዓ፥ ኣፍታ

 

ሕርጊጎ፤ ሕርጊጎ፥ ገደም፥ ሒለሊካ

 

ዳህላክ፤ ደብዑለ፥ ደርቡሸት፥ መሊል፥ ደስከ፥ ጅምሒለ፥ ዳህላክ-ከቢር፥ ስልዒት፥ ድሕል፥ ደሴ፥ ኖራ

 

ጋሕተላይ፤ ሸባሕ፥ መትከል-ኣቤት፥ ዓሱስ፥ ዕድ-ዕለ ዓዲ-ሹማ፥ መትከል-ድኳን፥ ጋሕተላይ፥ ዓይለት፥ ገምሆት፥ ማይ-ኣጣል፥ ማይ-ውዑይ፥ ፍግረት፥ ማይ-ሑፉን፥

 

ዓጋምቡሳ፤ ደማስ፥ ዓጋምቡሳ፥ ደንጎሎ ላዕላይ፥ ደንጎሎ ታሕታይ፥ ጸረት

 

ከተማ ጊንዳዕ፥ ሕጺት፥ በዓረዛ
ከተማ ምጽዋዕን ምስኣ ዝተጸንበራ ዓድታትን ምስ ሰፈራታት ራሻይዳን

 

 

ከባቢ ማርሳፋጡማ፤ ልዕን-ባዳ፥ ኤሪምስ፥ ሲሞቲ፥ ቦላሌ፥ በካዕ፥ ራሳ፥ ኣሎሌ፥ ሃዋኪል፥ ጉራይ-ጋርሳጉሌ።

 

ከባቢ ቦሪ፤ ቦርዶሌ፥ ኢንገልን ከባቢኣን፥ ዓድ-ምሩግ፥ ዓዳይቶ፥ ዳለ፥ መካዕኒለ፥ ማሕላጉ፥ ዓሳዒላ፥ ደሴ፥ ዓኬሎ፥ ሓሬና፥ ገልዓሎ፥ ዓብዱር።

 

ከባቢ ጢዖ፤ ጢዖ፥ ዳራይቶ፥ ሳሕል፥ ዒላ-ደበን፥ ኣሳሓራ፥ ሳሮይታ፥ ሮሞዳ፥ ኣላቲ፥ ብደዳ፥ ገብረሩ፥ ምራሕ፥ ዴወሎ፥ ቤሔታ፥ ምዕዴር፥ ሓራስን።

 

ከባቢ ኤጌሮሌ፤ ኤጌሮሊ፥ ፈሪር፥ ሓውራ፥ ሰብሑሮ፥ ሰብኩለ፥ ደኩሑሎ፥ ኣዮማን፥ ማሳጋላ።

 

ከባቢ ዕዲ፤ ዕዲ፥ ካሩም፥ ኣቦል፥ ፊራዕንፈሩ፥ ኤሪብላ፥ ዱድ(ኣፋምቦ)፥ ባልዕቡይ፥ ደምሕስ፥ ጉምጉም፥ ሓልሓል፥ በይ፥ ደገይታ፥ ሙረይም-ዓደዒላ፥ ሙረይም-ሳጋን፥ ሙረይም-ላዕላዕም።

 

ከባቢ ኣፋምቦ፤ ኣፋምቦ፥ ማብራ፥ ዓሳቡይ፥ ዓቦ፥ ደረብ፥ ኣፍናቦ።

 

ከባቢ በይሉል፤ በይሉል፥ ሕለሊካ፥ ባሕታ፥ በርዓሶሌ፥ ሙሪ፥ ጋሓረ፥ ዋደ፥ ሱዱሓ-ዔላ።

 

ከባቢ ራሓይታ፤ ራሓይታ፥ ኣቦ፥ ዳዳዕቶ፥ ሓርሴለ፥ ደባሴማ፥ መካዕካዕ፥ ሙባ-ዓሊ፥ ኪሎማ።

 

ከተማ ዓሰብ፤

 

ይ  ቕ  ጽ  ል

 

ምንጪ፥ “ዝርዝር ገጠራት ኤርትራ”

ብ1992 ንረፈረንደም ዝተዳለወት መወከሲት ጥራዝ