ኣብ ዓለም ሓደ ሓባራዊ እምነት ኣሎ- ገንዘብ

Berhane Gebrehiwot

ቀዳማይ ክፋል

ደቂ ሰብ ካብ ሃድንን ምምእራርን ተገላጊሎም ሕርሻ ምስ ጀመሩ፡ ንጥፈት ዕዳጋኦም ዓይነት ብዓይነት ምልውዋጥ ነይሩ። ነቲ ዘይብሎም በቲ ዘለዎም እናተለዋወጡ ጸገሞም የቃልሉ ነይሮም። ድሒሮም ግን ባጤራ ኣማዕቢሎም። ኵሉ ድማ ብባጤራ ተዓዪሩ። ባጤራ ንባጤራ ክወዳደር ጀሚሩ። ባጤራ ንኽትሰርሕ እውን ባጤራ ኣድልዩ። ገሊአን ሃገራት ከም ሓደ ጽላት ፖሎቲካ ክርእያኦ ጀሚረን። ክሳብ ባጤራ ጥራይ ዘፍሪ ትካል ምውናን ኣኻሊ ኰይኑ ድማ ረኺበንኦ። ፖለቲካን ቍጠባን ኵሉ ግዜ ተፈላላዮም ዘይከዱ ክልተ ገጽ ሓደ ሳንቲም ኰይኖም። ፖሎቲካ፡ ጸጋታት ንምቍጽጻር ዝካየድ ምኽኑይ ሓሶት ክኸውን እንከሎ፡ ቍጠባ ድማ ዓንዲ ሕቖኡ እናዀነ መጺኡ። መሰረት ቍጠባ ከኣ ባጤራ። ኣብ ፖለቲካዊ ቍርቍስ ሕይል ምስ እትብሎም፡ ብቍጠባ ክሓንቁኻ ይፍትኑ። ብዝቕባበ ንባጤራኻ ካብ ዕዳጋ ይመጽዩዎ እሞ ካዝናታትካ ባዶ ይተርፍ። እታ ባጤራ እተፍሪ ትካል እንተ ዘይጸኒሓትካ ድማ ኢድካ ምሃብ ይኸውን።

ኣመሪካውያን ኣብ ገንዘቦም፡ “We Trust in GOD – ዊ ትራስት ኢን ጋድ” ዝብል ለጢፎም ይርከቡ። ቀጥታዊ ትርጕሙ፡ ኣብ ኣምላኽ ንኣምን” ምዃኑ’ዩ። ግዳ እዚ ንኣምላኽ ዝውክል ቃል ብኣሕጽሮተ ቃል ኰይኑ፡ ንወርቂ፡ ነዳዲ፡ ኣልማዝ ዝዝርዘር’ዩ በሃልቲ ኣይተሳእኑን። ሓቆም ድማ፡ ኣብ ኣምላኽ ዚኣምን፡ ፈሪሃ ኣምላኽ ዘለዎ፡ ኣብ ሂሮሽማን ናጋሳኪን ጃፓን ንሰብ ዘጽንት ኒኵለሳዊ ቦምብ ኣይምደርበየን። ስለዚ፡ እቲ ‘ኣብ ኣምላኽ ንኣምን’ ዝብል ቀጥታዊ ትርጕሙ፡ “ኣብ ወርቂ፡ ነዳድን ኣልማዝን ንኣምን” ይኸውን ኣሎ። ምስ ኣካይዳኦም፡ ብልክዕ የምስልን ይመስልን። እዞም ሰለስተ ነገራት ካብቶም ኣብዚ ዓለም ብቀዳምነትን ብኽብርን ተራእዮም፡ ዋጋ ዝኽፈለሎም ነገራት እዮም። ገሊኦም መጋየጺ ገሊኦም ድማ መሳለጥን መጋየጽን እዮም። ኣብቲ ዓለማዊ ሃይማኖት እውን ብልክዕ ተወቂጦም ኣለዉ። ገንዘብ እንተ ዘየሎ ምግያጽ፡ ምርጋጽ፡ ምኽዳን፡ ምብላዕ የሎን። ገንዘብ ንኽህሉ ከኣ ምኽታር፡ ምዕማጽ፡ ምንጋድ መጺኡ። ሰብ ንኽደንን ንኸጋይጽን ንሰብ የታልል፡ ይወርርን ይጐብጥን፡ ይኸትርን ይዕምጽን። ሓመድ ዘልኣለማዊ ልብሱ ምዃኑ ዘንጊዑ፡ ካብ ሓመድ ንክርሕቕ ብገንዘብን ንገንዘብን ሓመድ ይማሰል።

ዋኒን እቶም ዝካየዱ ውግኣት ነዘን ሰለስተን መሰልተንን ማዕድናት ንምግባት’ዩ። ኣብ ጥንታዊ ዓለም፡ ኵናት ግዝኣትካ ንምውሓስ ነይሩ። ዕርድታት ሃኒጽካ ሓለዋኻ ትቕጽል። ኵናት ከም ምንጪ ሓበንን ኵርዓትን ዝውሰደሉ፡ መገዲ ዝና ዝዀነሉ መዋእል እውን ነይሩ። ትወርር ወይ ከይትውረር ትኸላኸል። ሃይማኖት ኣመሳሚስካ፡ ብስም ሃይማኖት ዝተኻየዱ ኣምላኽ ዘይእዝዞም ውግኣት ከኣ ነይሮም። ደረጃ ናይቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ኣካይዳ ጥንታዊ ዓለም ጠቕሊሉ ሃሲሱ’ዩ ዝብል መደምደምታ ኣብዚ እዋን እዚ’ውን የለን። ንዘመናዊ ቅድን ፍልስፍናን ኵናት ዘይመለኹ ኣብኡ ጨብረቕ ክብሉ ይረኣዩ’ዮም። ኣብ ዘመናዊ ዓለም፡ ኵናት ርእሱ ዝኸኣለ ጽላት ቍጠባ ኰይኑ ኣሎ። ክንደይ ተፈንጃሪ ተኲስካ ክንደይ በርሚል ነዳዲ፡ ክንደይ ኩንታል ወርቂ ወይ ኣልማዝን መሰልቶምን ትሓፍስ’ዩ። ኣመሓደርቲ ቅልውላው፡ በቲ የናኽሱኻ በቲ ድማ ካብ ፍርያት ናይተን ባጤራ ዘኻዕብቱለን ፋብሪካታት ኣጽዋር ውግእ የሕቍፉኻ። ስለዚ፡ ኵናት ከም ምንጪ ኣታውን ከም መቘጻጸሪ ብዝሒ ህዝብን ኣብ እትጥቀመሉ ዓለም ንነብር ምህላውና ዘሕዝን’ዩ።

ይቕጽል….

Comments are closed.