መጽሓፍ ሓደ ፍጥረት፡ ኣብ ክልተ ዓለም

ብኣላንን ባርብራን ተጻሒፋ ብጋዜጠኛ መንገሻ ሃብተ ዝተተርጎመት ዓባይ መጽሓፍ ኣብ ዕዳጋ ኣሜሪካ በጺሓ’ላ።
መንገሻ ሃብተ ብዛዕባ እታ መጽሓፍ ከምዚ ይብል

”why men don’t listen and women can’t read maps” ብ ኣላንን ባርባራን ዝተባህሉ፣ብኣረኣእያይ እምብዛ ብልህታት ዝኾኑ ፣ክልተ እንግሊዛውያን ሰብ-ሓዳር ጸሓፍቲ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ። ልክዕ`ዩ ከሉ ዝጸሓፍ ጽሑፍ፣ ነናቱ ፍሉይነት፣ ትኽረት፣ ኩርናዕ ዛንታ፣ መልእኽቲ፣ ዕላማ ፣ ቅዲ ኣቀራርባን ጥበብ ኣነጋግራን ክህልዎ ከም ዝኽእል እኣምን የ። ከም`ዛ ኣብዘን ዝቐደማ ናይ መእተዊ ምሉኣት-ሓሳባተይ ኣቐሚጠያ ዘለኹ ሓበሬታ ግን፣ እዛ መጽሓፍ ብኣረዳድኣይ ፣ ካብተን ንተመሳሳሊ ዛዕባታት ኣልዒለን ክምህራ ዝፈተና መጽሓፍቲ መለሳ ኣለዋ።ሃብታም፣ ዓለም-ለኻዊ መልክዕ ዝሓዘት፣ ንሓደ ምከናን ባህላዊ ኣጠማምታን ጥራይ ፈራዲ ጌራ ተቕርብ ኣይኮነትን። ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም፣ ኣብ በበይኑ ጽፍሒ ኣነባብራ፣ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንቕሓት ፣ ኣብ ኩሉ ክሊታት- ዕድመ ንዘሎ ወዲ-ኣዳም ዝምልከት ሓቓፊ ትሕዞ ኣለዋ። ሕጂ ውን ብዓይነይ ርኣዩ፣ ብመልሓሰይ ኣስተማቕሩ ንዘይምባል ፣ “ብኣረኣእያይ“ ንእትብል ሓረግ እደግማ ኣለኹ።
ጸሓፍቲ ኣብ ኣስታት 182 ሃገራት ብምጉዓዝ፣ ተጋዒዞም ድማ ምስ ናይ ብሓቂ ወከልቲ ፣ ናይ ዝበጽሕዎም ሕብረተ-ሰባት ብምዝርራብ ፣ መጽሓፎም ብልክዕ ዓለም-ለኻዊ መልክዕ ኣትሒዞማ። ካብ ኣመሪካ ክሳብ ስዑዲ ዓረብ እዮም ተንቀሳቒሶም። ብኻልእ ካልእ ዘይተጸልወ ስምዒት፣ ኣተና፣ ስነ-ህይወት፣ ድሌታት ናይ ደቂ-ኣዳም ኣድማሳዊን ኪኖ ሰብ-ሰርሖ ዶባትን ኣምራት ዘመናዊ ህዝባዊ ምምህዳርን ስለ ዝኾነ ፣ ጸሓፍቲ ፣ ወካሊ ዝኾነ ርኽበታት ኣብ ምቕልቃል ፈጺሞም ኣይሰነፉን። ብሓቂ ንፉዓት። ዕድሚኦም ትንዋሕ። ብሓቂ ሃብሮማት።
ከም ሰብ ሓዳርን ተመራመርትን ፣ ብጾተይ ዝኾኑ ኣላንን ባርባራን ብዘይቃል-ዓለም`ዮም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ንዘጋጥሞም ተጋንፎታት ኣብ መጽሓፍ ኣቐሚጦሞ። ንሳቶም እውን ልክዕ ከማና ከም ኣንበብቲ ናይ መጽሓፎም ፣ጾታውነት ዘለዎም፣ ማሕበራዊ ድሌታት ዘለዎም ፣ ጠመይትን ጸማእትን ሰብ ስለ ዝኾኑ ፣ ኣካል ናይቲ መጽናዕታዊ ሳምፕል ኔሮም። ብዘይሕብእብእ ፣ ሄዋንን ኣዳምን ብምኻኖም ጥራይ ኣብ መንጎኦም ንዝተኽስተ መሃሪ ክስተታት ተዛሪቦሙሉ። ኣላን ሰበይቲ ክብህግ ከሎ፣ ባርባራ ውን ፐሬድ ክመጽኣ ከሎ ንዘርእዩዎ ገጸ-ባህሪ ኮፍ ኣቢሎሞ ኣለዉ። ግሉጽነቶም ሓደ ካብ ጽባቐታት ናይዛ መጽሓፎም እዩ።

https://www.soyra.net/product-page/%E1%88%93%E1%8B%B0-%E1%8D%8D%E1%8C%A5%E1%88%A8%E1%89%B5-%E1%8A%A3%E1%89%A5-%E1%8A%AD%E1%88%8D%E1%89%B0-%E1%8B%93%E1%88%88%E1%88%9D

 

Comments are closed.